Machine Building Group

kavian jam

سیکلون کاویان جم

Cyclone

 با توجه به معنای لغوی آن که به معنای جدا کننده گرد بادی است این سپراتوربراساس نیروی گردبادی توسط بدنه هلیکال آن تولید می شود کارمی کند بر خلاف ظاهر ساده دستگاه که فاقد موتور، پره و لوازم متحرک وبرقی می باشد این دستگاه کارکرد جالب و از نظر علمی پیچیده ای دارد.

یکی از مسایل جالب در این دستگاه این است که در سپراتورهای معمول حداقل یک پره متحرک وجود دارد که با نیروی الکترو موتور چرخیده و جریان هوا تولید کرده وبار ریز را از درشت جدا می کند جریان هوای گرد بادی در این دستگاه توسط بدنه آن تولید می شود که این بدنه به صورت هلیکال ساخته شده و دارای انحنای حساب شده است که به عنوان شتاب دهنده جریان گرد بادی عمل کرده و باعث شتاب گرفتن جریان درجهت انحنای بدنه و ادامه یافتن حرکت چرخشی هوا شده که باعث تولید جریان گردبادی می شود .

بار ورودی که شامل دانه های ریزودرشت می باشد به محض ورود درمعرض جریان گردبادی قرارگرفته وشروع چرخش می کند .شتاب این چرخش ²rω می باشد کهr  شعاع بدنه هلیکال وω سرعت زاویه ای می باشد ونیروی ناشی از ذرات در معرض شتابrω²   معادل mrω²  می باشد که m جرم ذرات می باشد ازطرفی نیروی وزن ذرات نیز معادل mgمی باشد چون مقادیر g .ω .r ثابت می باشد وتنها جرم ذرات مختلف متغیر است جرم ذرات است که تعیین کننده نیروی وارده است به این صورت  که ذرات با جرم بیشتر یا دراصطلاح”زبرتر” تحت تاثیر نیروی وزن m g  قرار گرفته وبه پایین افتاده واز خروجی پایین سیکلون خارج می شود وذرات با جرم کمتر یا در اصطلاح “بارنرم ” تحت تاثیر نیروی گردابی mrω²  قرار گرفته وبا جریان گردابی همراه شده واز خروجی بالای سیکلون خارج شده و وارد مرحله بعدی که بسته به نوع خط می تواند بگ فیلتر یا ماشین آلات دیگر باشد می شود . یکی از اصلی ترین کارهای سیکلون گرفتن زبره بار ونرم کردن بار است که براساس شتاب چرخشی وشتاب ثقلی زمین g کار می کند از این رو گاها سپراتور ثقلی می نامند. امروزه شکل ساده سیکلونها می توان در جارو برقی های جدید خانگی نیز دید که کارآن نیز جمع آوری دانه های درشت وفرستادن غبار به کیسه جاروبرقی است. 

آسیاب چکشی

آسیاب چکشی

آسیاب چکشی یا آسیاب ضربه ای، دستگاهی…

آسیاب سپراتور

آسیاب سپراتور

بال میل ، رادمیل ، ریموند ،…

آسیاب پودری

آسیاب پودری

آسیاب پودری تشکیل شده از یک بدنه…

غبارگیر خشک

غبارگیر خشک

در این دستگاه غبار ایجاد شده از…